Fotoprezentacje

Wielu fotoamatorów nie ma miejsca, w którym mogliby prezentować swoje fotografie.
Trudno też znaleźć miejsce, w którym o tych fotografiach można by porozmawiać, podyskutować, zasięgnąć fachowej porady…

Krośnieńskie Kółko Fotograficzne Kuźnia Światła, w ramach organizowanego przez siebie Krośnieńskiego Święta Fotografii pragnie taką możliwość stworzyć.

Każdy fotoamator, który prześle w terminie swoje zdjęcie w formie pliku elektronicznego, będzie miał możliwość zaprezentowania swojej fotografii i skonfrontowania swojej pracy z uwagami innych miłośników fotografii. Prace będą prezentowane za pomocą rzutnika multimedialnego.

Warunki uczestnictwa w fotoprezentacji określa szczegółowy regulamin.

FOTOPREZENTACJE
Szczegółowy regulamin

1. Fotoprezentacje to impreza cykliczna odbywająca się w ramach Krośnieńskiego Święta Fotografii. Szczegółowe terminy imprezy zostaną zamieszczone z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie organizatora www.kuzniaswiatla.pl w zakładce Święto Fotografii.

2. Organizatorami fotoprezentacji są Krośnieńskie Kółko Fotograficzne „Kuźnia Światła” i Spółdzielczy Dom Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwani dalej organizatorem.

3. Fotoprezentacje odbywa się w Spółdzielczym Domu Kultury, ul. Kisielewskiego w Krośnie.

4. W ramach fotoprezentacji każdy fotoamator może dostarczyć do zaprezentowania wykonane przez siebie czarno-białe fotografie (max. 2 szt.) w postaci pliku elektronicznego.

5. Szczegółowe wymagania dotyczące przesyłanych plików:
a) format: min. 1653 piks – dłuższy bok, rozmiar pliku nie powinien przekraczać 2 MB
b) każde zdjęcie powinno być opisane (w nazwie pliku): tytuł i autor zdjęcia
c) zdjęcia mogą być dostarczane wyłącznie drogą mejlową, przy czym organizator uznaje, że adres mejlowy, z którego przesłane zostało zdjęcie jest adresem jego autora
d) zdjęcia do fotoprezentacji należy wysyłać na adres: fotoprezentacja@gmail.com
e) organizator przyjmuje, że osoba dostarczająca zdjęcie jest jego autorem i posiada pełne prawo do dysponowania nim
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu prezentacji nadesłanych zdjęć

6. Organizator rości sobie prawo do wyboru nadesłanych plików do prezentacji.

7. Warunkiem prezentacji zdjęcia jest obecność jego autora podczas fotoprezentacji.
a) autorzy nadesłanych fotografii (plików) zostaną poinformowani mejlowo o zakwalifikowaniu ich zdjęć do prezentacji
b) powiadomienie zostanie wysłane na adres, z którego przesłane zostało zdjęcie

8. Prezentacji zdjęcia towarzyszy opis przez autora (szczegóły wykonania zdjęcia, inspiracje, okoliczności…) oraz próba oceny przez jury
a) o składzie jury decyduje organizator
b) o czasie przeznaczonym na prezentacje poszczególnych fotografii decyduje organizator

9. Przesłane zdjęcia przeznaczone są do jednorazowej prezentacji
a) prawa do przesłanego zdjęcia w pełni posiada autor
b) organizator nie przechowuje nadesłanych plików, po zaprezentowaniu zostaną one skasowane i nie będzie możliwości ich odzyskania

10. Termin przesyłania plików, które mają być zaprezentowana na 3. Krośnieńskim Święcie Fotografii mija 13 lutego 2012
a) zdjęcia nadesłane po tym terminie będą prezentowane na kolejnym, letnim Krośnieńskim Święcie Fotografii planowanym na czerwiec 2012 roku

11. Przesyłając fotografie, jej autorzy akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.