Fotoprezentacje

Wielu fotoamatorów nie ma miejsca, w którym mogliby prezentować swoje fotografie.
Trudno też znaleźć miejsce, w którym o tych fotografiach można by porozmawiać, zasięgnąć fachowej porady…
Krośnieńskie kółko fotograficzne Kuźnia Światła, w ramach organizowanego przez siebie Krośnieńskiego Święta Fotografii pragnie taką możliwość stworzyć.
Każdy fotoamator, który prześle w terminie swoje zdjęcie w formie pliku elektronicznego, będzie miał możliwość zaprezentowania swojej fotografii i skonfrontowania swojej pracy z uwagami innych miłośników fotografii.
Warunki uczestnictwa w fotoprezentacji określa szczegółowy regulamin.

FOTOPREZENTACJE
Szczegółowy regulamin
1. Fotoprezentacje to impreza cykliczna odbywająca się w ramach Krośnieńskiego Święta Fotografii. Szczegółowe terminy imprezy zostaną zamieszczone z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie organizatora www.kuzniaswiatla.pl.
2. Organizatorami fotoprezentacji są krośnieńskie kółko fotograficzne Kuźnia Światła, agencja fotograficzno-reklamowa Graffia i Spółdzielczy Dom Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwani dalej organizatorem.
3. Fotoprezentacje odbywają się w Spółdzielczym Domu Kultury, ul. Kisielewskiego w Krośnie.
4. W ramach fotoprezentacji każdy fotoamator może dostarczyć do zaprezentowania wykonane przez siebie czarno-białe fotografie (max. 2 szt.) w postaci pliku elektronicznego.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące przesyłanych plików:
a) format: min. 1653 piks – dłuższy bok, rozmiar pliku nie powinien przekraczać 2 MB
b) każde zdjęcie powinno być opisane (w nazwie pliku): tytuł i autor zdjęcia
c) zdjęcia mogą być dostarczane wyłącznie drogą mejlową, przy czym organizator uznaje, że adres mejlowy, z którego przesłane zostało zdjęcie jest adresem jego autora
d) zdjęcia do fotoprezentacji należy wysyłać na adres: fotoprezentacja@gmail.com
e) organizator przyjmuje, że osoba dostarczająca zdjęcie jest jego autorem i posiada pełne prawo do dysponowania nim
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu prezentacji nadesłanych zdjęć
6. Organizator rości sobie prawo do wyboru nadesłanych plików do prezentacji.
7. Warunkiem prezentacji zdjęcia jest obecność jego autora podczas fotoprezentacji.
a) autorzy nadesłanych fotografii (plików) zostaną poinformowani mejlowo o zakwalifikowaniu ich zdjęć do prezentacji
b) powiadomienie zostanie wysłane na adres, z którego przesłane zostało zdjęcie
8. Prezentacji zdjęcia towarzyszy opis przez autora (szczegóły wykonania zdjęcia, inspiracje, okoliczności…) oraz próba oceny przez jury
a) o składzie jury decyduje organizator
b) o czasie przeznaczonym na prezentacje poszczególnych fotografii decyduje organizator
9. Przesłane zdjęcia przeznaczone są do prezentacji
a) prawa do przesłanego zdjęcia w pełni posiada autor
b) zdjęcia mogą być wykorzystane w celach promocyjnych Kuźni Światła
10. Termin przesyłania plików, które mają być zaprezentowana na 10. Krośnieńskim Święcie Fotografii, mija 23 października 2015 roku
a) zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w fotoprezentacji
11. Przesyłając fotografie, jej autorzy akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.

Fotoprezentacja